Wall-linQ

Wall-linQ Tape Drywall System® yeni devrimsel bir duvar sistemidir.

Geleneksel alç? duvar levhalar?n?n yu?zde sekseni çift kaplama olup, dik duran desteklere vidalanmalar? gerekmekteyken böyle bir ?eye Wall-linQ Bant Drywall Sistem®’inde gerek yoktur.

Sistem özel metal dik desteklerde bulunan bantlara tek katl? alç? duvar levhalar?n?n sabitlenmesinden olu?maktad?r. Avrupa ve yerel ses yal?t?m?, yang?na kar?? dayan?kl?l?k, su?rdu?ru?lebilirlik ve Çevre yasalar?ndaki ?artlar?n birço?una uyumlulu?unun yan? s?ra, yenilikçi metodu ile de birçok avantajlar sa?lamaktad?r.